Technikum budowlane

Technik budownictwa to z pewnością wybór bardzo trafiony, zarówno w zakresie poszukiwania późniejszej pracy, jak i nabywania wiedzy. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia nadzoru
w robotach budowlanych, opracowania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowników (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów, kosztorysów, projektów, itp.

Obecnie nauka w Technikum Budowlanym trwa 5 lat według nowej podstawy programowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • MATEMATYKA
 • FIZYKA

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

 • FIZYKA
 • JĘZYK OBCY

KWALIFIKACJE – TECHNIK BUDOWNICTWA

W zawodzie technik budownictwa zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

BUD.12.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14.

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Absolwent szkoły po zakończeniu nauki będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie w.w kwalifikacji:

 • analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych,
 • opracowanie i wykonywanie rysunków projektowych,
 • wykonywanie prac pomiarowych związanych
  z prowadzeniem robót budowlanych,
 • pełnienie funkcji kierowniczych i organizacyjnych na placu budowy.
 • prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt
  i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem,

 • projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń statycznych oraz wykonywanie obliczeń statycznych elementów budowlanych,

 • dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych,

 • kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie
  z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów BHP.

Oprócz nauki czeka Cię:

 • praktyka zawodowa,

 • zajęcia praktyczne na warsztatach,

 • udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, która umożliwia zdobycie indeksu na wydziały budowlane szkół wyższych w całej Polsce,

 • wycieczki przedmiotowe i integracyjne,

 • zajęcia z obsługi oprogramowania użytkowego
  do projektowania typu CAD,

 • zajęcia z obsługi programów kosztorysowych.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania określonych robót budowlanych m.in. robót murarsko-tynkarskich,

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,

 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Co po technikum budowlanym?

Technik budownictwa może znaleźć zatrudnienie m.in.:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,

 • administracji budynków,

 • nadzorze budowlanym,

 • laboratoriach,

 • biurach projektowych,

 • może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych. Zgodnie z obecnymi przepisami Prawa Budowlanego, już po zdobyciu tytułu technika masz możliwość zdobycia „uprawnień do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie” bez konieczności ukończenia studiów wyższych.

Jeśli zechcesz kontynuować naukę na uczelni wyższej i zdobyć tytuł inżyniera lub magistra będziesz mógł poszerzyć zakres uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

W styczniu br. Zespół Szkół nawiązał współpracę z firmą BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie.

Umowa zawiera warunki współpracy poprzez:

 • zagwarantowanie miejsc odbywania praktyk zawodowych,
 • organizację i udział w konferencjach, wykładach naukowo-technicznych,
 • organizację Dni Otwartych na wybranych inwestycjach firmy Budimex S.A. w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych.

Współpraca ma na celu zapewnienie rozwoju uczniów naszej szkoły w branży budowlanej.

Technikum Budowlane w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Skip to content