Wzost jakości kształcenia

Wzrost jakości Kształcenia w Ogólnego w Szkołach Powiatu Lubaczowskiego

Wzrost jakości ...

Beneficjent: Powiat Lubaczowski

Cele
projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie, Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

Całkowita wartość projektu

1 655 968,78 PLN

Okres realizacji projektu

od 03.09.2019 do 30.06.2022

Planowane
efekty

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach biorących udział w projekcie poprzez nabycie kwalifikacji przez wszystkich 146 nauczycieli objętych wsparciem, podniesienie kompetencji u minimum 90%uczniów spośród 745 objętych projektem oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Dofinansowanie projektu z UE

1 407 573,46 PLN

Dokumenty:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

ERASMUS +

Skip to content