Technikum logistyczne

TECHNIK LOGISTYK TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, handlowych jak i usługowych.

Uczniowie Technikum Logistycznego zdobywają  wiedzę ogólną jak i specjalistyczną aby móc realizować stawiane przed nim zadania. Ta wiedza obejmuje szeroki zakres tematyczny planowania, finansów, produkcji, transportu, dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego. Wiedza zdobyta w szkole umożliwi kontynuowanie nauki na studiach wyższych oraz pozwoli na zdobycie pracy lub założenia własnego biznesu.

Nauka w Technikum Logistycznym trwa 5 lat, kończy sie egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu zawodowego technika logistyka

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • MATEMATYKA
 • GEOGRAFIA

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

 • GEOGRAFIA
 • JĘZYK OBCY

W ramach zajęć z przedmiotów zawodowych uczymy się:

 • planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta,

 • organizacji transportu, produkcji, magazynu wykorzystując
  w tym celu systemy informatyczne,

 • wykorzystywania informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej
  dla wszystkich uczestników tej wymiany,

 • dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem klienta,

 • wyboru procedur zakupowych oraz wyboru dostawców
  i towarów,

 • organizacji logistyki odpadów,

 • dokumentacji logistycznej,

 • znajomości przepisów logistycznych,

 • znajomości terminologii fachowej z zakresu: spedycji, transportu, zaopatrzenia, dystrybucji, zarządzania, planowania, produkcji, systemów informatycznych.

Często kontakt z klientami zagranicznymi zmusza logistyków
do nauki przynajmniej dwóch języków obcych.

Wiadomo, znajomość języka angielskiego jest niezbędna, dlatego w Technikum Logistycznym poznasz język angielski
w logistyce.
Położenie geograficzne, globalne trendy, wzrost rynku transportowego sprawia, że już niedługo możemy stać się centrum logistycznym w Europie, a znając język angielski
ma się niemal nieograniczone możliwości pracy na rynku krajowym i zagranicznym

W zawodzie technik logistyk zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

SPL.01.

Obsługa magazynów.

SPL.04.

Organizacja transportu.

Absolwent szkoły po zakończeniu nauki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie w.w kwalifikacji:
 • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów
  z magazynu,

 • monitorowania stanu i poziomu zapasów,

 • obsługiwania programów magazynowych,

 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,

 • monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

 • planowania  procesów transportowych,

 • organizowania procesów spedycyjnych,

 • dokumentowania realizacji procesów transportowych.

Do wykonywania wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik logistyk.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Nasza szkoła dysponuje pracownią logistyczną wykorzystywaną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zawodowych i teoretycznych przedmiotów z zakresu logistyki.

Co po technikum logistycznym?

Branża logistyczna w Polsce to jedna z najbardziej rozwojowych dziedzin. Program nauczania technikum logistycznym daje dobre podstawy do kontynuacji nauki
na wyższych uczelniach jak i do zatrudnienia . Technikum Logistyczne zapewnia zdobycie zawodu, który kształtuje dobrą pozycję wyjściową do rozpoczęcia kariery w logistyce
lub we własnym biznesie.

Osoby kształcące się w tym kierunku mogą podejmować pracę na różnych stanowiskach, a rozbudowana ścieżka zawodowa zachęca do rozwoju i poszerzania swoich kompetencji w: 

 • przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych,

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,

 • centrach logistycznych,

 • zakładach komunikacji miejskiej,

 • centrach  dystrybucyjnych,

 • lotniskach,

 • portach morskich,

 • stacjach kolejowych,

 • instytucjach miejskich.

Bez wątpienia ta dziedzina będzie się stale rozwijać. Oznacza to, że specjalistów zajmujących się logistyką
oraz dziedzinami pokrewnymi będzie nadal brakować.

Logistyka to zawód dla osób chcących się rozwijać i stale podnosić swoje kwalifikacje czyli dla Ciebie.

Ponadto uczniowie Technikum Logistycznego są objęci patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

W ramach projektu uczelnia realizuje cykl lekcji z danego zakresu tematycznego. Dzięki takim zajęciom uczniowie mogą poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Organizacja takich spotkań daje możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych.

Część zajęć prowadzona jest w  macierzystej szkole zaś zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

Klasa bierze udział również  w konferencjach i sympozjach naukowych oraz eventach organizowanych przez WSIiZ. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach i warsztatach w siedzibie uczelni, w laboratoriach i symulatorach.

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie naszego technikum mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez:

 • udział w lekcjach organizowanych przez Wyższą Szkolę Logistyki w Poznaniu i Instytutu Logistyki i Magazynowania Sieć Badawcza Łukasiewicz w postaci Webinarów zwianych z tematyką logistyki  (ciekawe lekcje z wykorzystaniem nowoczesnej technologii
  i uatrakcyjnione quizami kahoot),

 • wyjazdy do firm logistycznych na terenie Podkarpacia,

 • staże dla logistyków w ramach projektu Erasmus+ w Hiszpanii.

Technikum Logistyczne w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Skip to content