Stypendia- Czas start!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 rozpoczynamy nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja.

Wiemy, że każda młoda osoba ma wielkie marzenia i chce rozwijać skrzydła. Wiemy też, że sytuacja materialna rodziny często utrudnia spełnienie tych marzeń. Zajęcia dodatkowe, kursy, sprzęt, materiały czy udziały w zawodach i wyjazdach, to wszystko duże koszty, na które nie każdego stać.

Jeżeli chcesz zostać stypendystą Świętego Mikołaja i otrzymać całoroczną pomoc dedykowaną na rozwój Twoich pasji i talentów złóż w terminie do 30 września 2022r. wniosek o stypendium.

Aby otrzymać Stypendium Świętego Mikołaja uczniowie muszą spełnić kryteria formalne i merytoryczne, a na koniec roku złożyć sprawozdanie z wydatkowania otrzymanej pomocy.

kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł,
  • uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej,
  • uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium tj. opinię wychowawcy wraz z informacją o wysokości średniej ocen w roku szkolnym 2021/22- w przypadku uczniów klas I opinię nauczyciela z poprzedniej placówki, oświadczenie o uzyskanym dochodzie członków gospodarstwa domowego wg Załącznika 2 do Regulaminu oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne: dyplomy, wyróżnienia, nagrody itp., dodatkowo dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia: zaświadczenia, podziękowania itp.
  • uczeń ubiegający się o stypendium wypełnia i wysyła elektronicznie Wniosek dostępny na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl – należy wybrać zakładkę „szkoły w programie”, wyszukać szkołę wpisując Lubaczów- wybierz Zespół Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie – wybierz „Złóż wniosek o przyznanie stypendium”
  • wydrukowany wniosek  wraz z załącznikami i podpisany przez siebie( jeśli uczeń jest pełnoletni) lub przez rodzica wraz z załącznikami  należy złożyć do szkolnego koordynatora- Anna Śliwa Budynek C, pok. Nr 5(warsztaty szkolne)nie później niż do dnia 30.09.2022r. do godz.15:00. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

kryteria merytoryczne oceniane przez komisje stypendialną w szkole

  • Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego (od 1 września 2021r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i  stowarzyszeniach nieformalnych, organizacjach lokalnych, pełnienie funkcji w organizacjach harcerskich, wolontariat, działalność artystyczna, aktywność na rzecz kultury, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej(ministrant, schola, oaza)
  • Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego (od 1 września 2021r.).

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w:

Comments are closed.
Skip to content