Stowarzyszenie rozwoju Zespołu Szkół

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół
im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

 
  1. Anna Śliwa – prezes
  2. Małgorzata Procyk – wiceprezes
  3. Agnieszka Mikolik – sekretarz
  4. Jan Artymowicz – skarbnik
  5. Piotr Ważny – członek zarządu

Cele statutowe Stowarzyszenia

1) wspieranie nowoczesnych form edukacji i nauki,

2) wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,

3) poprawa jakości kształcenia i aktywizacja zawodowa,

4) wdrażanie nowoczesnych technologii w nauczaniu,

5) współpraca z pracodawcami w celu opracowania programów nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu,

6) kształtowanie kompetencji i postaw przedsiębiorczych(od pomysłu do realizacji-młode przedsiębiorstwo typu start-up)

7) organizowanie działalności spółdzielni uczniowskich,

8) wspieranie i promowanie rozwoju umiejętności i talentów dzieci, prowadzenie działań integracyjnych,

9) inicjowanie i realizacja działań na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

10) wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych wśród młodzieży,

11) organizacja, finansowanie lub współfinansowanie programów stypendialnych promujących uzdolnione dzieci i młodzież,

12) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

13) rozwijanie i promowanie uzdolnień dzieci i młodzieży,

14) organizowanie i prowadzenie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,

15) promocja i organizacja wolontariatu,

16) współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami przy realizacji celów Stowarzyszenia.

Skip to content