Klasa wielozawodowa

Szkoła Branżowa I Stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

 • GEOGRAFIA
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Przebieg nauki:

 • nauka trwa 3 lata,

 • w klasie I – 3 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole; 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy,

 • w klasie II i III – 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole; 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy,

 • w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs przedmiotów zawodowych, którym uzupełniają cykl kształcenia zawodowego.

Nasi uczniowie na praktykach w Zakładach pracy

Oddziały wielozawodowe:

 

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • lakiernik samochodowy,
 • elektronik,

 • elektryk,

 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • sprzedawca,

 • fryzjer,

 • stolarz,

 • kucharz,
 • cukiernik,

 • piekarz.

Co po Branżowej Szkole I Stopnia

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę
w branżowej szkole l stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował
w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe
oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych

Klasa wielozawodowa w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie

Skip to content