Założenia ogólne

O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych po złożeniu  w odpowiednim czasie dokumentów.

Kandydaci zostaną przyjęci według kolejności uzyskanych punktów.

Uczniowie z oceną naganną z zachowania nie będą przyjmowani do Zespołu Szkół.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie, wygenerowane z elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu szkoły podstawowej.
 4. Fotografia (1 szt.) o rozmiarach 30 x 42 mm ( podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
 5. Karta zdrowia (w zamkniętej kopercie).
 6. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową – dotyczy Szkoły Branżowej I Stopnia w klasach wielozawodowych.
 7. Chętni do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wydane przez Centrum Medyczne Kormed na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Zaświadczenie musi być dostarczone najpóźniej w dniu potwierdzania woli uczęszczania.

 

Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć ponadto:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • podanie o przyjęcie do internatu.

 

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji w poszczególnych typach szkół oprócz
języka polskiego i matematyki:

LO – humanistyczny: wiedza o społeczeństwie,  język obcy.

Technikum Mechaniczne: fizyka, język obcy.

Technikum Ekonomiczne: geografia, język obcy.

Technikum Informatyczne: informatyka, język obcy.

Technikum Budowlane: fizyka, język obcy.

Technikum Geodezyjne: geografia, język obcy.

Technikum Logistyczne: geografia, język obcy.

Technikum Hotelarskie: geografia, język obcy.

Szkoła Branżowa I-go stopnia: geografia, wiedza o społeczeństwie.

 

Dokumenty wymagane dla obcokrajowców

Wymagane dokumenty podczas składania podania przez obcokrajowców:

 1. Oryginał świadectwa + dodatek.
 2. Tłumaczenie uwierzytelnione:
 • świadectwa,
 • dodatku do świadectwa,
 • dokumentacji medycznej,
 1. Ksero paszportu ucznia i rodzica (prawnego opiekuna).
 2. Fotografia (1 szt.) o rozmiarach 30 x 42 mm.
 3. Podanie. – wzór podania

Dokumenty mają być złożone osobiście przez rodzica bądź prawnego opiekuna.

Ilość miejsc na oddział – 5. W pierwszej kolejności będą przyjmowani posiadacze Karty Polaka oraz z najwyższą średnią na świadectwie.

 

Zaświadczenia lekarskie

Chętni do Technikum muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wydane przez Centrum Medyczne Kormed na podstawie skierowania wydanego przez szkołę.

Rekrutacja do internatu

 

TERMINY REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Kontakt: rekrutacja@zs-lubaczow.com