Informator 2022-2023

Założenia ogólne

O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych po złożeniu  w odpowiednim czasie dokumentów.

Kandydaci zostaną przyjęci według kolejności uzyskanych punktów.

Uczniowie z oceną naganną z zachowania nie będą przyjmowani do Zespołu Szkół.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie, wygenerowane z elektronicznego systemu rekrutacji.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu szkoły podstawowej.
 4. Fotografia (1 szt.) o rozmiarach 30 x 42 mm ( podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).
 5. Karta zdrowia (w zamkniętej kopercie).
 6. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową – dotyczy Szkoły Branżowej I Stopnia w klasach wielozawodowych.
 7. Chętni do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wydane przez Centrum Medyczne Kormed na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Zaświadczenie musi być dostarczone najpóźniej w dniu potwierdzania woli uczęszczania.

Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć ponadto:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • podanie o przyjęcie do internatu.
Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji w poszczególnych typach szkół oprócz języka polskiego i matematyki:

Liceum Ogólnokształcące  – NOWOŚĆ!!! – profil sportowy: biologia, język obcy.

Przy naborze do klasy sportowej kandydaci zdają testy sprawności fizycznej::
 • bieg po kopercie,
 • rzut piłką lekarską,
 • skok w dal z miejsca,
 • plank.
Terminy testów:
I termin: 08.06.2022 r. godz. 9.30.
II termin: 14.06.2022 r. godz. 9.30.
 • Technikum Mechaniczne: fizyka, język obcy.

Technikum Ekonomiczne: geografia, język obcy.

Technikum Informatyczne: informatyka, język obcy.

Technikum Budowlane: fizyka, język obcy.

Technikum Geodezyjne: geografia, język obcy.

Technikum Logistyczne: geografia, język obcy.

Technikum Hotelarskie: geografia, język obcy.

Szkoła Branżowa I-go stopnia: geografia, wiedza o społeczeństwie.

Dokumenty wymagane dla obcokrajowców

Wymagane dokumenty podczas składania podania przez obcokrajowców:

 1. Oryginał świadectwa + dodatek.
 2. Tłumaczenie uwierzytelnione:
Skip to content