Założenia ogólne:

O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum po złożeniu  w odpowiednim czasie dokumentów.

Kandydaci zostaną przyjęci według kolejności uzyskanych punktów.

Uczniowie z oceną naganną z zachowania nie będą przyjmowani do Zespołu Szkół.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie, wygenerowane z elektronicznego systemu rekrutacji.

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.

3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

4. Fotografia (1 szt.) o rozmiarach 30 x 42 mm ( podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania).

5. Karta zdrowia (w zamkniętej kopercie).

6. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową – dotyczy Szkoły Branżowej I Stopnia w klasach wielozawodowych.

7. Chętni do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wydane przez Centrum Medyczne Kormed na podstawie skierowania wydanego przez szkołę. Zaświadczenie musi być dostarczone najpóźniej w dniu potwierdzania woli uczęszczania.

 

Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć ponadto:

– opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

– podanie o przyjęcie do internatu.

 

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji w poszczególnych typach szkół oprócz
języka polskiego i matematyki:

LO – matematyczno-geograficzny: geografia, język obcy.

LO – humanistyczny: wiedza o społeczeństwie, język obcy.

Technikum Mechaniczne: fizyka, język obcy.

Technikum Ekonomiczne: geografia, język obcy.

Technikum Informatyczne: informatyka, język obcy.

Technikum Budowlane: fizyka, język obcy.

Technikum Geodezyjne: geografia, język obcy.

Technikum Logistyczne: geografia, język obcy.

Szkoła Branżowa I-go stopnia: geografia, wiedza o społeczeństwie.

Terminy rekrutacji – Zarządzenie Nr 2/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 1.02.2018r.

 

Dokumenty wymagane dla obcokrajowców

Wymagane dokumenty podczas składania podania przez obcokrajowców:

  1. Oryginał świadectwa + dodatek
  2. Tłumaczenie uwierzytelnione:

– świadectwa,

– dodatku do świadectwa,

– dokumentacji medycznej,

  1. Ksero paszportu ucznia i rodzica (prawnego opiekuna)
  2. Fotografia (1 szt.) o rozmiarach 30 x 42 mm
  3. Podanie. – wzór podania

Warunkiem przyjęcia będzie pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego w zakresie komunikacji werbalnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 5 lipca (czwartek) 2018r. o godz. 10.00.

Dokumenty mają być złożone osobiście przez rodzica bądź prawnego opiekuna.

Ilość miejsc na oddział – 5. W pierwszej kolejności będą przyjmowani posiadacze Karty Polaka oraz z najwyższą średnią na świadectwie.

Chętni do Technikum muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu wydane przez Centrum Medyczne Kormed na podstawie skierowania wydanego przez szkołę.

Osoby przyjęte muszą dostarczyć najpóźniej do dnia 5.07.2018r. potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo, dla osoby dorosłej mieszkającej w powiecie lubaczowskim, do reprezentowania rodziców w kontaktach ze szkołą.

Kontakt: rekrutacja@zs-lubaczow.com